نتایج کلی شمارش آرای شورای شهر ورامین

خبر تاریخ خبر: 1396/08/03

بدین وسیله به اطلاع کلیه اهالی محترم شهر ورامین تابع بخش مرکزی شهرستان ورامین میرساند باتوجه به برگزاری انتخابات چهارمین دوره شورای اسلامی این شهر به

بدین وسیله به اطلاع کلیه اهالی محترم شهر ورامین تابع بخش مرکزی شهرستان ورامین میرساند باتوجه به برگزاری انتخابات چهارمین دوره شورای اسلامی این شهر به ترتیب دارندگان بیشترین رأی به شرح ذیل می باشد: ? . آقای محسن عابدلو نام پدر نبی اله دارای ????? رأی ? . خانم زهرا هداوندمیرزایی نام پدر محمد دارای ????? رأی ? . آقای علی خانی نام پدر مرتضی دارای ????? رأی ? . آقای جعفر اردستانی نام پدر فتح الله دارای ????? رأی ? . خانم اکرم تاجیک نام پدر حسن دارای ????? رأی ? . آقای سید محسن رضایی نام پدر سیدمصطفی دارای ????? رأی ? . خانم شقایق میرزایی نام پدر بختیار دارای ???? رأی ? . آقای محمد شیرکوند نام پدر حمیدرضا دارای ???? رأی ? . آقای محمد وصال پور نام پدر علی اکبر دارای ???? رأی ?? . آقای سیدرضا احمدی نام پدر سیدابوالقاسم دارای ???? رأی ?? . آقای بهزاد حسینی نام پدر محمد دارای ???? رأی ?? . آقای محمدحسن فرجی نام پدر یحیی دارای ???? رأی ?? . آقای غلامرضا مهمان نواز نام پدر محمد دارای ???? رأی ?? . آقای حسن حبیبی نام پدر براتعلی دارای ???? رأی ?? . آقای فتح اله فرجی نام پدر محمدتقی دارای ???? رأی ?? . آقای محسن صدرایی نام پدر محمد دارای ???? رأی ?? . آقای بیژن خانی نام پدر محمود دارای ???? رأی ?? . آقای حسین خلیلی نام پدر احمد دارای ???? رأی ?? . آقای مهدی کچویی نام پدر ابوطالب دارای ???? رأی ?? . آقای عبداله بهرامی جاه نام پدر اصغر دارای ???? رأی ?? . آقای امیر بی لی چی نام پدر عباس دارای ???? رأی ?? . خانم ویدا شیرازی نام پدر اکبر دارای ???? رأی ?? . آقای مجید بزرافشان نام پدر رضا دارای ???? رأی ?? . آقای تورج تیمور زاده نام پدر عباس دارای ???? رأی ?? . خانم طیبه هداوند میرزایی نام پدر جوادعلی دارای ???? رأی ?? . آقای احمد رضایی نام پدر علی دارای ???? رأی ?? . آقای فاضل شیرکوند نام پدر مسلم دارای ???? رأی ?? . آقای جلال شیرکوند نام پدر علی اکبر دارای ???? رأی ?? . آقای محمد ارجستانی نام پدر یدالله دارای ???? رأی ?? . آقای علیرضا فرجی نام پدر فریدون دارای ???? رأی ?? . خانم اکرم شیرازی نام پدر اکبر دارای ???? رأی ?? . خانم مریم رشیدی ظفر نام پدر منصور دارای ???? رأی ?? . آقای مالک علی رضائی نام پدر غلامحسین دارای ???? رأی ?? . آقای حسینعلی تاجیک اسمعیلی نام پدر حسن دارای ???? رأی ?? . آقای محسن ممیزی نام پدر مهدی دارای ???? رأی ?? . آقای سیدمرتضی طباطبائی نام پدر سیدمحمد دارای ???? رأی ?? . آقای مجیدپورچی کنگرلو نام پدر محمدرضا دارای ???? رأی ?? . آقای عین اله حسن آبادکاشان نام پدر عزیز دارای ???? رأی ?? . آقای رسول کریمی نام پدر حسن دارای ???? رأی ?? . آقای کریم یلاوری نام پدر حبیب اله دارای ???? رأی ?? . خانم الهه سادات فرجی نام پدر سیدعباس دارای ???? رأی ?? . آقای اکبرسلطانیان تلک آبادی نام پدر حسین دارای ???? رأی ?? . آقای حامدقشقائی نام پدر علی دارای ???? رأی ?? . آقای صفدرعلی محمدی نام پدر رمضان دارای ???? رأی ?? . آقای محمودعالی مهر نام پدر احمد دارای ???? رأی ?? . آقای مرتضی حسینی رایگانی نام پدر مصطفی دارای ???? رأی ?? . آقای قربانعلی تاجیک نام پدر محمد دارای ???? رأی ?? . آقای محمدجاسبی نام پدر یداله دارای ???? رأی ?? . آقای محسن مهدوی نام پدر عوض علی دارای ???? رأی ?? . آقای امیرمحمدی چاهکی نام پدر ابراهیم دارای ???? رأی ?? . آقای سیدمحمدطباطبائی نام پدر سیدموسی دارای ???? رأی ?? . آقای یحیی رضائی نام پدر محمدعلی دارای ???? رأی ?? . آقای سعیدصدیق منفرد نام پدر شیرعلی دارای ???? رأی ?? . آقای محمدتقی رودگر نام پدر رحمان دارای ???? رأی ?? . آقای مهدی زندیان نام پدر علی دارای ???? رأی ?? . آقای محمدرضاخلیلی تاش نام پدر هاشم دارای ???? رأی ?? . آقای محسن منصوری نام پدر محمدحسین دارای ???? رأی ?? . آقای حسن کهندل مهنان نام پدر عباس دارای ???? رأی ?? . آقای علیرضاحیدری نام پدر محمداسماعیل دارای ???? رأی ?? . آقای سیداصغرشاه صاحب نام پدر سیدعباس دارای ???? رأی ?? . آقای سیدحمیدفرجی نام پدر سیدمحمد دارای ???? رأی ?? . آقای عمارفتحی نام پدر جواد دارای ???? رأی ?? . آقای ولی اله شیرمحمدزاده نام پدر علی دارای ???? رأی ?? . آقای حسن بختیاری نام پدر حسین دارای ???? رأی ?? . آقای سعیدآقابابائی نام پدر محمد دارای ???? رأی ?? . آقای محمدرضاعبدوس نام پدر ابوالقاسم دارای ???? رأی ?? . آقای میثم معاف نام پدر محسن دارای ???? رأی ?? . آقای محمدصمدی نام پدر کاسی آقا دارای ???? رأی ?? . آقای مهدی خلیلی نام پدر علی اصغر دارای ???? رأی ?? . آقای محمدعلی قاسمی نام پدر محمدابراهیم دارای ???? رأی ?? . آقای علی اکبرتاجیک نام پدر قاسم دارای ???? رأی ?? . آقای ابراهیم میرزایی نام پدر غلامرضا دارای ???? رأی ?? . آقای حشمت اله افشارنادری نام پدر نعمت دارای ???? رأی ?? . آقای محمدکاظم شیری نام پدر نادعلی دارای ???? رأی ?? . آقای حمیدرضاشاهرخی نژاد نام پدر محمد دارای ???? رأی ?? . آقای مهدی هژبری نام پدر حسین دارای ???? رأی ?? . آقای سیدجابرتقوی نام پدر سیدرضا دارای ???? رأی ?? . آقای علیرضامهدی زاده نام پدر نصرت دارای ???? رأی ?? . آقای علیرضااردستانی محمدی نام پدر علی دارای ???? رأی ?? . خانم ویداکوثری هاشمی نام پدر حبیب اله دارای ??? رأی ?? . آقای هومن خانی نام پدر داود دارای ??? رأی ?? . آقای علی اکبرعرب عامری نام پدر اصغر دارای ??? رأی ?? . آقای امراله نجاتی سخا نام پدر علی اصغر دارای ??? رأی ?? . آقای حسین گلشن نام پدر احمدرضا دارای ??? رأی ?? . آقای حسین بختیاری دربالا نام پدر امیر دارای ??? رأی ?? . آقای پیمان رحمتی نام پدر حسن دارای ??? رأی ?? . آقای محمدحسین یحیائی نام پدر محمدحسن دارای ??? رأی ?? . آقای فتح اله میرزائی نام پدر عباس دارای ??? رأی ?? . آقای محمدحسین خداپرست نام پدر حبیب اله دارای ??? رأی ?? . آقای علی دامغانیان نام پدر زین العابدین دارای ??? رأی ?? . آقای میثم تاجیک رستمی نام پدر یداله دارای ??? رأی ?? . آقای قاسم خواری محمودی نام پدر حسن دارای ??? رأی ?? . آقای هاشم قشقائی نام پدر محمدرضا دارای ??? رأی ?? . آقای مجتبی مهاجر نام پدر علی اکبر دارای ??? رأی ?? . آقای جعفرقنبری محمدی نام پدر محمد دارای ??? رأی ?? . آقای سیدمحمدسعیدرحیمی اردستانی نام پدر سیدصدرالدین دارای ??? رأی ?? . آقای کامبیزمنشاد نام پدر عباسعلی دارای ??? رأی ?? . آقای علی اصغراعوانی نام پدر محمدتقی دارای ??? رأی ?? . آقای محمودمحسنی راد نام پدر علی دارای ??? رأی ضمنا در اجرای ماده ?? قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور و ماده ?? آیین نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهر ، از تاریخ انتشار این آگهی به مدت دو روز هیأت اجرایی در محل فرمانداری آماده قبول شکایات انتخاباتی می باشد. شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام و نام خانوادگی ، نام پدر،نشانی محل کار یا سکونت و امضای شاکی یا شاکیان باشد.

اطلاعات

نویسنده : رسول سالاری

منبع : ورامین نامه

تبلیغات

نظرات


تمامی نظرات پس از تایید، نمایش داده خواهند شد.