نتایج کلی شمارش ارای شورای شهر قرچک

خبر تاریخ خبر: 1396/08/03

فرماندار شهرستان قرچک در پایان گفت: با توجه به برگزاری انتخابات چهارمین دوره شورای اس?می شهر در روز جمعه مورخ ????/??/?? ،نتایج شمارش آراء نامزدهای ان

فرماندار شهرستان قرچک در پایان گفت: با توجه به برگزاری انتخابات چهارمین دوره شورای اس?می شهر در روز جمعه مورخ ????/??/?? ،نتایج شمارش آراء نامزدهای انتخابات شورای اس?می این شهر به ترتیب دارندگان بیشترین رای به شرح ذیل می باشد: x ?_ آقای ایرج شیرنژاد نام پدر جانعلی دارای ????? رای x ?_ آقای رضا سلگی نام پدر لطف علی دارای ????? رای x ?_ آقای محسن کهزادی نام پدر نبى دارای ????? رای x ?_ آقای نایب مرادی انیلو نام پدر اکبر دارای ????? رای x ?_ آقای داور شریفی مجد نام پدر باقر دارای ????? رای x ?_ آقای مهدی زمانی افشار نام پدر اسداله دارای ????? رای x ?_ آقای سعید نامداری نام پدر حسین دارای ????? رای x ?_ آقای اژدر نوروزپور نام پدر گل قاسم دارای ???? رای x ?_ آقای احد شایان نام پدر على هاشم دارای ???? رای x ??_ آقای محمد زمانی افشار نام پدر سیف اله دارای ???? رای x ??_ آقای علی بیات نام پدر محمد دارای ???? رای x ??_ آقای علی پروینی نام پدر جهانشاه دارای ???? رای x ??_ آقای حامد صبوری نام پدر محمدعلی دارای ???? رای x ??_ خانم زلیخا جباری نام پدر انجمن دارای ???? رای x ??_ آقای حسین حیدری نام پدر علی اکبر دارای ???? رای x ??_ خانم اکرم زارعی نام پدر نصرت اله دارای ???? رای x ??_ آقای محمد عظیمی نام پدر تیمور دارای ???? رای x ??_ خانم فاطمه اکبریان نام پدر نعمت اله دارای ???? رای x ??_ آقای مهدی شیرزادی نام پدر سبزعلی دارای ???? رای x ??_ آقای بیژن مرادی نام پدر ماشاءاله دارای ???? رای x ??_ آقای علی وحدانیان نام پدر صالح دارای ???? رای x ??_ آقای وجه اله مو?ئی نام پدر باب اله دارای ???? رای x ??_ خانم رقیه عظیمی نام پدر نصرت دارای ???? رای x ??_ آقای سیدمرسل ابراهیمی نام پدر زین العابدین دارای ???? رای x ??_ آقای حبیب ستاری هریس نام پدر نورالله دارای ???? رای x ??_ آقای اسفندیار همراهی میان گسکری نام پدر جانعلی دارای ???? رای x ??_ آقای اصغر نصیری نام پدر غ?محسین دارای ???? رای x ??_ آقای ایوب رزمی حاجی خواجه لو نام پدر حوار دارای ???? رای x ??_ آقای اصغر مطلبی برنج آباد نام پدر علی دارای ???? رای x ??_ آقای عادل پیرصباحی نام پدر رحمن دارای ???? رای x ??_ آقای کیومرث شریفی نام پدر شیراله دارای ???? رای x ??_ آقای مجید امیرجانی خالدی نام پدر حسین دارای ???? رای x ??_ آقای مرتضی فعله کری نام پدر حسینعلی دارای ???? رای x ??_ خانم مریم موسوی نام پدر سید جمال دارای ???? رای x ??_ آقای علی ف?حی سیف الدین نام پدر ابراهیم دارای ???? رای x ??_ آقای ابراهیم آزادحسین حاجلو نام پدر بایرام دارای ???? رای x ??_ آقای محمد فعلی نام پدر عزیزمراد دارای ???? رای x ??_ آقای نعمت اله ایرانشاهی نام پدر نبى دارای ???? رای x ??_ آقای مهدی اکبری نام پدر اکبر دارای ???? رای x ??_ آقای محمد عبدالوند نام پدر محمدعلى دارای ???? رای x ??_ آقای محمد زارعی نام پدر اقبالعلى دارای ???? رای x ??_ آقای اسماعیل پناهی نام پدر حسن دارای ???? رای x x ??_ آقای مجید بیرامی نام پدر صمد دارای ???? رای x ??_ آقای مهرداد فراهانی کبیر نام پدر ناصر دارای ???? رای x ??_ آقای محمد عباسی نام پدر عباسعلى دارای ???? رای x ??_ آقای سیدامیر موسوی نام پدر سید جمال دارای ???? رای x ??_ آقای علی ندافی قدیم نام پدر حسین دارای ???? رای x ??_ آقای مجید عمرانی نام پدر اسدالله دارای ???? رای x ??_ آقای سیدهادی موسوی نام پدر اصغر دارای ???? رای x ??_ آقای علیرضا فرهادی نام پدر رحمت الله دارای ???? رای x ??_ آقای فیروز حمیدنژاد نام پدر عباس دارای ???? رای x ??_ آقای محمد رحیم پورراینی نام پدر علی دارای ???? رای x ??_ آقای حمید پرتو?له نام پدر آباذر دارای ???? رای x ??_ آقای حامد سرلک نام پدر امان اله دارای ???? رای x ??_ آقای مهدی حبیبی مقدم نام پدر کامل دارای ???? رای x ??_ آقای مهدی سیاحی نام پدر محمد اسماعیل دارای ???? رای x ??_ آقای احسان رمضانی نام پدر محمد دارای ???? رای x ??_ آقای ساسان آهنگی نام پدر جعفر دارای ???? رای x ??_ آقای محمد مرادی اصل نام پدر ماشااله دارای ??? رای x ??_ آقای می?د محمدسلیمانی نام پدر عبدالرضا دارای ??? رای x ??_ آقای احمد محمدیاری نام پدر محمدحسن دارای ??? رای x ??_ آقای عبدالرضا نعیمی نام پدر محمدحسن دارای ??? رای x ??_ آقای اسماعیل ایلکا نام پدر غ?معلى دارای ??? رای x ??_ آقای اسداله امانی سقزچی نام پدر عبدالوهاب دارای ??? رای x ??_ آقای حمیدرضا پژهان آزاد نام پدر ابراهیم دارای ??? رای x x ??_ آقای عسگر اص?نی شیران نام پدر آقاگل دارای ??? رای ??_ آقای اسمعیل عرب سلمانی نام پدر على مراد دارای ??? رای x ??_ آقای حسین گوهرمافی نام پدر داود دارای ??? رای x ??_ آقای علی مهدوی فرد نام پدر جمشید دارای ??? رای x ??_ آقای غفور مددی نام پدر اسماعیل دارای ??? رای x ??_ آقای محمود کرمی نام پدر غ?م حسن دارای ??? رای x ??_ آقای امید کریم زادگان نام پدر حسین دارای ??? رای x ??_ آقای محمد باستانی باشکند نام پدر یعقوب دارای ??? رای x ??_ آقای سیدمصطفی جعفرزاده سرهنگ آبادی نام پدر سیدمجتبی دارای ??? رای x ??_ آقای مجتبی ف?حی بهجت نام پدر برات علی دارای ?? رای

نظرات


تمامی نظرات پس از تایید، نمایش داده خواهند شد.