انتصابات جدید در شهرداری ورامین در استانه انتخابابت شوراها

خبر تاریخ خبر: 1396/08/03

طی احکامی توسط شهردار ورامین انتصابات زیر انجام گرفت محسن خانی رودبارک به عنوان سرپرست گشت ساختمانی نواحی سه و چهار شهرداری ورامین منصوب و مشغ

طی احکامی توسط شهردار ورامین انتصابات زیر انجام گرفت محسن خانی رودبارک به عنوان سرپرست گشت ساختمانی نواحی سه و چهار شهرداری ورامین منصوب و مشغول به کار شد. شایان ذکر است نواحی سه و چهار در منطقه دو شهرداری واقع گردیده و تحت حوزه معاونت خدمات شهری شهرداری ورامین مدیریت می گردد. مجتبی نظری به عنوان سرپرست امور شهر شهرداری ورامین منصوب و از زحمات حمید ارسطوییان مسوول قبلی این واحد که به افتخار بازنشستگی نایل گشته اند ، تقدیرگردید. شایان ذکر است ایشان قبل از این به عنوان مدیر ناحیه سه شهرداری ورامین مشغول فعالیت بوده اند. محمد رضا حسین آبادی به عنوان سرپرست واحد فرهنگی و امور متوفیات شهرداری ورامین منصوب و از زحمات احمد کاشی مسوول قبلی واحد متوفیات که به افتخار بازنشستگی نایل گشته اند ، تقدیر شد. محمد رضا حسین آبادی به عنوان سرپرست واحد فرهنگی و امور متوفیات شهرداری ورامین منصوب و از زحمات احمد کاشی مسوول قبلی واحد متوفیات که به افتخار بازنشستگی نایل گشته اند ، تقدیر شد. مجتبی خانی به عنوان سرپرست گشت ساختمانی نواحی یک و دو شهرداری ورامین منصوب و مشغول به کار شد. شایان ذکر است نواحی یک و دو در منطقه یک شهرداری واقع گردیده و تحت حوزه معاونت خدمات شهری شهرداری ورامین مدیریت می گردد. مسعود نفری به عنوان سرپرست ناحیه یک شهرداری ورامین منصوب و از زحمات مهدی کچویی مدیر قبلی این ناحیه تقدیر شد. شایان ذکر است ناحیه یک شهری در منطقه دو شهرداری واقع گردیده و تحت حوزه معاونت خدمات شهری شهرداری ورامین مدیریت می گردد.

نظرات


تمامی نظرات پس از تایید، نمایش داده خواهند شد.