کشف و ضبط و معدوم سازی 500کیلو گوشت و مرغ فاسد در قرچک

خبر تاریخ خبر: 1399/10/27

با بازدید کارشنان در شهرستان قرچک از مراکز عرضه فرواورده های دامی خام موفق به کشف 500کیلوگرم گوشت چرخ کرده و مرغ تاریخ گذشتهو فاسد شده شدند که توسط کارشناسان معدوم سازی شد به گفته کارشناس شبکه بهداشت قرچک: طی بازدید بازرسین بهداشتی این اداره از واحد های عرضه فرآورده های خام دامی در سطح شهرستان، محموله های مذکور کشف و ضبط گردیده بود که پس از انجام روند قانونی و هماهنگی با اداره حراست دامپزشکی با رعایت کلیه دستورالعمل ها و ضوابط سازمان دامپزشکی معدوم گردید وی افزود: رسالت دامپزشکی تامین امنیت غذایی آحاد جامعه می باشد و با متخلفین بهداشتی برخورد قانونی صورت خواهد پذیرفت .

با بازدید کارشناسان  در شهرستان  قرچک از  مراکز عرضه فرواورده های دامی خام موفق به کشف 500کیلوگرم گوشت چرخ کرده و مرغ تاریخ گذشته و فاسد شده، شدند که توسط کارشناسان معدوم سازی شد.
به گفته کارشناس شبکه بهداشت قرچک: طی بازدید بازرسین بهداشتی این اداره از واحد های عرضه فرآورده های خام دامی در سطح شهرستان، محموله های مذکور کشف و ضبط گردیده بود که پس از انجام روند قانونی و هماهنگی با اداره حراست دامپزشکی با رعایت کلیه دستورالعمل ها و ضوابط سازمان دامپزشکی معدوم گردید

وی افزود: رسالت دامپزشکی تامین امنیت غذایی آحاد جامعه می باشد و با متخلفین بهداشتی برخورد قانونی صورت خواهد پذیرفت.
.

نظرات


تمامی نظرات پس از تایید، نمایش داده خواهند شد.