عیدی کارکنان دولتی با حقوق بهمن ماه پرداخت می گردد

خبر تاریخ خبر: 1399/10/06

عیدی تمامی کارکنان در فرمول مشخص باید محاسبه شود و با حقوق بهمن ماه پرداخت می گردد.

به گزارش خبر نگاران عیدی تمامی کارکنان دولت با حقوق بهمن ماه پرداخت می شود

با تصویب هیئت دولت عیدی کارکنان دولت 1.500.000هزار تومان تصویب شده است 

و عیدی کارگران  پیمانی بر حسب قانون کار محاسبه می شود 

 عیدی کارکنان غیر دولتی بر حسب فرمول زیر محاسبه می شود.

حداقل عیدی 99= ۶۰ x حداقل دستمزد روزانه

حداقل عیدی برابر با 3.800.000هزارتومان می باشد.

حد اکثر عیدی سال بر حسب فرمول زیر محاسبه می شود 

حداکثر عیدی سال ۹۹ = ۹۰ x حداقل دستمزد روزانه
 
حداکثر عیدی برابر با 5.700.000هراز تومان محاسبه می شود.
 

نظرات


تمامی نظرات پس از تایید، نمایش داده خواهند شد.