فرونشست دشت ورامین کل استان تهران رامتاثر می کند .

خبر تاریخ خبر: 1398/08/18

ورامین - درحالی که چندی قبل فرماندار ورامین از تشکیل کمیته ویژه بررسی فرونشست دشت ورامین خبرداده بود استاندار تهران تداوم این روند را موجب تاثیرگذاری برکل استان اعلام کرد.

فرونشست دشت ورامین

ورامین نامه

حسین کاغذلو فرماندار ورامین پیش ازاین اعلام کرده بودکه به منظوربررسی وضعیت فرونشست دردشت ورامین کمیته ویژه ای درشهرستان ورامین تشکیل می شودتاباتحلیل داده ها ونقشه های ماهواره ای ضمن رعایت الگوی مصرف وضعیت فرونشست رابررسی واطلاعات آن رابه ستاد مدیریت بحران استان تهران گزارش دهد.

انوشیروان محسنی بند پی روزشنبه درهمین زمینه درگفت وگو با خبرنگارایرنا افزود:هم اکنون یکی ازچالش های پیش روی این استان فرونشست دشت ورامین است.

این پدیده ثمره چندین سال کمبود بارندگی و برداشت ازآب های زیرزمینی است واکنون خودرابه شکل فرونشست نشان می دهد.

به طورمتوسط درهرروزیک میلی متربه نشست دشت ورامین افزوده می شودکه این رقم درسال به 36 سانتی مترمی رسد.

استاندارتهران به برنامه ریزی های انجام شده درسطح استان برای مقابله بااین پدیده اشاره کردوگفت:استان تهران دراین زمینه دوبرنامه کاری هدایت آب های سطحی وپساب های تصفیه شده به این منطقه رادردستورکارقرارداده است.

باید با جدیت درزمینه مقابله با فرونشست دشت ورامین وارد عمل شد درغیراین صورت تداوم آن می تواند به ضرر و زیان کل استان تمام شود.

براساس اعلام مسئولان سازمان محیط زیست،ورامین باسالانه  36 سانتیمترنشست زمین،رتبه نخست جهان را به خود اختصاص داده است.

اطلاعات

نویسنده :

منبع :

تبلیغات

نظرات


تمامی نظرات پس از تایید، نمایش داده خواهند شد.