دوست داشتن به 23 زبان دنیا

خبر تاریخ خبر: 1396/08/03

1 انگل?س? ..……………آ? ?و ?و!……………………!I love you 2 ا?تال?ا?? …………………ت? آمو!..……………………!Ti amo 3 اسپان?ا?? .……………ته کو?رو !………………………!Te quiro 4

1 انگل?س? ..……………آ? ?و ?و!……………………!I love you 2 ا?تال?ا?? …………………ت? آمو!..……………………!Ti amo 3 اسپان?ا?? .……………ته کو?رو !………………………!Te quiro 4 آلمان? .…………ا?ش ل?به د?ش!………………!Ich liebe dich 5 آلبان? ..……………………ته دوه!....……………………!Te dua 6 ترک? .……………سن? سو?وروم!..……………!Seni seviyurom 7 پرتغال? .…………………او ته آمو!.…………………!Eu te amo 8 چ?ن? .…………………وو آ? ن?!………………………!Wo ai ni 9 چک? …………………م?لوج? ته!.……………………!Miluji te 10 روس? ………………?ا تب?ا ل?وبل?و!………………!Ya tebya liub liu 11 ژاپن? ……………………آ?ش?تر?و...................Aishiteru! 12 سو?د? …………?اگ السکار د?!.………………!Jag ?lskar dig 13 صربستان? .………………ول?م ته!……………………!Volim te 14 عرب? ..…………………انا بح?بک!.………………!Ana Behibbek 15 فارس? .……………دوست دارم!..…………………!Dooset daram 16 فرانسو? .………………ژ ت آ?مه!.….……………………!Je t aime 17 ف?ل?پ?ن? ..……………ماهال ک?تا!..……………………!Mahal kita 18 کره ا? ..……………سارانگ ه?و!.……………………!Sarang heyo 19 لهستان? ………………کوهام چو!……………………!Koham chew 20 مجارستان? ..……………سرتلک......................Szeretlek! 21 و?تنام? .………………آن ?ه و ام!..……………………!An ye u em 22 ?ونان? .……………………سغه پو!………………………!Sagha paw 23 ?وگس?و? .……………?ا ته وول?م!.……………………!ya te volim

نظرات


تمامی نظرات پس از تایید، نمایش داده خواهند شد.